หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-15 15:19:28


วันที่ 14 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม โดยมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูลรายงานสรุปจำนวนจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/1 และครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561 และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา อาทิ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 (ประจำภาคเรียนที่ 1/2560) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เป็นต้น