หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-14 14:12:28


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง โดยในโอกาสนี้ ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ ซึ่งการประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ การให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ การให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  โดย อาจารย์ ดร.มณฑารพ สุธาธรรม หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา เป็นผู้นำเสนอ ทั้งนี้เพื่อดำเนินการเสนอสภาวิชาการในขั้นตอนต่อไป