หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อม SCI SSRU Mini Conference 2019
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อม SCI SSRU Mini Conference 2019

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-01-14 14:15:38


วันที่ 11 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเตรียมความพร้อม “งานประชุมวิชาการโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษา” (SCI SSRU Mini Conference 2019) โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ตัวแทนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในงานนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการงานประชุมวิชาการโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย