หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > “พูดอย่างไร ให้โดดเด่น เป็นมืออาชีพ” โครงการอบรมพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารในที่สาธารณะ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
“พูดอย่างไร ให้โดดเด่น เป็นมืออาชีพ” โครงการอบรมพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารในที่สาธารณะ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-09 14:16:15

“พูดอย่างไร ให้โดดเด่น เป็นมืออาชีพ” โครงการอบรมพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารในที่สาธารณะ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

         ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารในที่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะการพูดที่ดี ทําให้นักศึกษามีความมั่นใจในการพูด สามารถดึงความสนใจของผู้ฟัง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการนําเสนอผลงานของนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานพร้อมมอบแนวทางการอบรมให้กับนักศึกษา เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนานักศึกษาต่อไป และได้รับเกียรติจาก คุณสิริเสาวภา เอกเอี่ยมสิน ผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี