หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-12-14 17:25:19


Link ภาพการอบรม วันที่ 13 ธันวาคม 2561 


วันที่ 13 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี  และการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก   รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้มีนักวิจัย คณาจารย์ จากหน่วยงานภายนอก จำนวนมากกว่า 10 สถาบันเข้าร่วมในการอบรม รวมจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 65 คน