หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาชีววิทยาเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาชีววิทยาเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-07-16 15:26:35


        เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน  ว่องวิไลรัตน์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ประธานกรรมการ)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หัตรา) (กรรมการ)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวนิตย์ ชอบบุญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (กรรมการ) และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นายอิทธิเชษฐ์   กาฬสุวรรณ (เลขานุการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2560 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรต่อไป