หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-07-16 15:24:50


   วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน์ (ประธานกรรมการ)  รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์  มีสุข (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ  ยศเมธากุล จาก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (กรรมการ) และ   นางสาวพิลาวรรณ กองทองนอก จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลขานุการ)  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2559 เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรต่อไป