หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณบดีและหัวหน้าโครงการย่อยลงพื้นที่รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณบดีและหัวหน้าโครงการย่อยลงพื้นที่รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-07-02 14:44:58

คณบดีและหัวหน้าโครงการย่อยลงพื้นที่รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   วันที่ 13 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมอาจารย์ลงพื้นที่รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชุดโครงการ นวัตกรรมห้องเรียนธรรมชาติ เกลือสมุทรแบบอัจฉริยะ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา นวลมีศรี และ อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า เป็นหัวหน้าโครงการย่อย พร้อมด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ สมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลไทย ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

   ทั้งนี้ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับเกษตรกรชาวนาเกลือสมุทรสงคราม ตามเป้าหมาย SDGs ที่กำหนด เพื่อช่วยยกระดับอาชีพเกษตรกรชาวนาเกลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความยั่งยืนต่อไป