หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-13 14:05:58


ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน เพื่อบริการวิชาการแก่บุคลากรที่สนใจในหลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 4” เมื่อระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศและการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ”  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณทิพย์ กาหยี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด”  รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม บรรยายในหัวข้อ “มลพิษทางอากาศ สถานการณ์คุณภาพอากาศ การควบคุมมลพิษทางอากาศ และการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ” และ รองศาสตราจารย์ ดร.วราวุธ เสือดี ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศ บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษอากาศ” ซึ่งการอบรมดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรม