หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับโล่รางวัลกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับโล่รางวัลกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-12-25 14:50:09

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับโล่รางวัลกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 นายวรงค์ ชื่นครุฑ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ารับเข้ารับโล่รางวัลกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ซึ่งฝ่ายบริการการศึกษาได้จัดทำกระบวนการเตรียมความพร้อมการสำเร็จการศึกษา กระบวนการนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการสำเร็จการศึกษาที่ผิดพลาดและล่าช้า รวมถึงความไม่พร้อมตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นผู้มอบโล่รางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา