หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี”
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-12-12 15:51:23


เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 26107 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี” ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับระบบ ESPRel ของสภาวิจัยแห่งชาติ ที่นักวิจัยที่ดำเนินงานเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการต้องกรอกหมายเลขห้องปฏิบัติการ และในอนาคตจะต้องทำการประเมินศักยภาพของห้องปฏิบัติการด้วย การอบรมในวันนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวลัยพร มุขสุวรรณ คุณขวัญนภัส สรโชติ และ คุณชนัญญา เพิ่มชาติ จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย