หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” จากการเข้าร่วมแข่งขัน รายการ Tiparos Challenge2021 เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” จากการเข้าร่วมแข่งขัน รายการ Tiparos Challenge2021 เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-12-08 11:25:19


นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” จากการเข้าร่วมแข่งขัน

รายการ Tiparos Challenge2021 เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์ และ ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ Tiparos Challenge2021 Rising Star Chef: SECRET OF SAUCE ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติแสดงความยินดีพร้อมมอบทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป