หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > การประกวดดาวเดือน The Visible Science Star 2019 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดดาวเดือน The Visible Science Star 2019 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-10-15 17:06:14


        วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประกวดดาวเดือน The Visible Science Star 2019 โดย อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วีรกร   จันทร์นาคจตุรพัฒนสกุล อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท อาจารย์กุลภัสร โภชนกุล และ คุณทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์ มาเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดในครั้งนี้

        สำหรับผลการประกวด ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดาวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นางสาวอนุสรา โชคภักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา และ รางวัลเดือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นายจิตติรัตน์ ตุกชูแสง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวจาริณี ดิ่งกลาง สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ และ นายธนภัทร ศรีศิริ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวศิรินยา สังข์วรรณะ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และ นายชวนากร ขาวสำอางค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ พันทอง สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ และ นายณัฐพล ไชยหนองบัว สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นางสาวธิดารัตน์ หุ่นสุวรรณ์ สาขาวิชาเคมี และ นายกันตพล สุกาญจนรักษ์ สาขาวิชาเคมี 

และรางวัล Popular Social Media ได้แก่ นางสาวเบญญทิพย์ บัวเคน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ นายดนย์ แสงวิทยานนท์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ