หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุน เพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุน เพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-10-22 10:13:53


ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุน

เพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562

          วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุน เพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ การประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนการปฏิบัติงานวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกองทุนเพื่อพัฒนาคณะฯ และ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง การพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี