หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ศูนย์วิทยาศาสตร์ ดำเนินการตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อราและแบคทีเรียในอากาศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ดำเนินการตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อราและแบคทีเรียในอากาศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-07-26 13:53:53

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ดำเนินการตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อราและแบคทีเรียในอากาศ

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี (ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์) ได้นำนักวิทยาศาสตร์ เข้าเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์หาเชื้อรา และแบคทีเรียในอากาศและบริเวณที่นั่งในหอประชุมสุนันทานุสรณ์  ภายใต้โครงการสวนสุนันทาปลอดภัย ซึ่งผลจากการตรวจวิเคราะห์พบว่า คุณภาพอากาศและบริเวณที่นั่งในหอประชุมสุนันทานุสรณ์ มีการปนเปื้อนของเชื้อรา และแบคทีเรียไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข