หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-07-12 16:20:10


วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุม และประกอบด้วย รองคณบดี หัวหน้าภาค และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม ซึ่งมีหัวข้อการประชุม ดังนี้ การจัดประชุมเตรียมพร้อมสำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 การเตรียมความพร้อมของห้องเรียนและห้องปฎิบัติการ การเตรียมความพร้อมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และการรับน้องใหม่  การจัดงานเกษียนอายุราชการประจำปี พ.ศ.2561  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ความคืบหน้าในการจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของคณะ การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยฯ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 และการรายงานรายรับ รายจ่าย บัญชีเงินรายได้ของคณะ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561