หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-07-12 13:29:29


วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ โดย ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุม มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ การสรุปจำนวนผู้สมัคร การรายงานตัวเข้าศึกษา รอบ Portfolio รอบโควต้า และรอบรับตรง  การรายงานจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบ 4) ระบบกลาง Admission และรอบรับตรงอิสระ (รอบ 5) ปรจำปีการศึกษา 2561 การสรุปผลการดำเนินงานจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในระดับประเทศและต่างประเทศ  การจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ระดับคณะ และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด (เอเทรียม) และ รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560