หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ มาร์มาเลดส้มโอ ผลิตภัณฑ์จากส้มโอตกเกรด ให้กับประชาชนชาวชุมชนบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ มาร์มาเลดส้มโอ ผลิตภัณฑ์จากส้มโอตกเกรด ให้กับประชาชนชาวชุมชนบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-13 11:01:19


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ มาร์มาเลดส้มโอ ผลิตภัณฑ์จากส้มโอตกเกรด ให้กับประชาชนชาวชุมชนบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนส้มโอแปลงใหญ่บางสะแก ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

          โดยมี ผศ.สกุลตรา ค้ำชู (หัวหน้าครัวเรือน) อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาร์มาเลดส้มโอ ผลิตภัณฑ์จากส้มโอตกเกรด ให้กับสมาชิกครัวเรือน และชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจฯ  ร่วมกับคณาจารย์จากหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ คณิตประยุกต์ ,สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และชีววิทยา รวมทั้งนักศึกษาจากสาขาคหกรรมศาสตร์ 

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมหลักในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566