หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ หารือเตรียมความพร้อม เดินทางทำความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยดุสิตธานี
คณะวิทยาศาสตร์ฯ หารือเตรียมความพร้อม เดินทางทำความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยดุสิตธานี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-14 09:52:16


วันที่ 12 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการพร้อมด้วย อาจารย์นันท์ยง เฟื่องขจรฟุ้ง หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และอาจารย์นฤมล เปียซื่อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อม เพื่อเดินทางไปทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ วิทยาลัยดุสิตธานี ทั้งนี้เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ร่วมกัน ถือเป็นการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ และพัฒนาบุคคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต