หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการวารสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการวารสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-12 15:28:33


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวารสาร ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในการประชุม โดยมีเรื่องสืบเนื่อง อาทิ รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงรูปแบบหน้าปกวารสารวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี สวนสุนันทา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (Vol.6 No.1,Jan 2019) เสนอรายนามคณะบรรณาธิการวารสาร (Editorial Board) รายงานความก้าวหน้าในการจัดทำรูปเล่มวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสุนันทา  ประจำเดือนมกราคม 2562 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (Vol.7 No.2 July 2019)  และการเตรียมความพร้อมในการผลักดันวารสาร SSSTJ เข้าสู่ การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 เป็นต้น