หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ ในแหล่งเรียนรู้ “พลังงานมีค่า ขยะมีตังค์”
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ ในแหล่งเรียนรู้ “พลังงานมีค่า ขยะมีตังค์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-02-26 16:03:09

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้“พลังงานมีค่า ขยะมีตังค์”  โดยมีเรี่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ การเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ “พลังงานมีค่า ขยะมีตังค์” เป็นการจัดการขยะ เพื่อลดจำนวนและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และขยะที่ควรทำลาย ทั้งนี้เพื่อลดมลพิษ และมลภาวะอีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของภาพลักษณ์ สภาพแวดล้อมความสะอาดและเป็นระเบียบในบริเวณโดยรอบของคณะฯ นอกจากนั้น ยังมีการจัดกิจกรรมองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้  เพื่อให้บุคลากรได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ (ร่าง) คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดกิจกรรม และกำหนดการในการจัดงาน