หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1)
ประชุมติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-12-11 17:14:46


วันที่ 11 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ร่วมประชุมหารือติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1) ติดตามเงินงบประมาณแผ่นดิน ติดตามความก้าวหน้าประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดตามการยืมเงินทดรองราชการ ติดตามผลการเบิกจ่ายและจัดซื้อครุภัณฑ์ เป็นต้น