หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-10-11 17:47:21


วันที่ 11 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560  ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไปDean of Faculty of Science and Technology Welcomed

Internal Quality Assurance Committee of 

Suan Sunandha Rajabhat University on Academic year 2017


On October 11, 2018, Suan Sunandha Rajabhat University welcomed the audit committees for evaluation of internal education quality for the academic year 2017. Asst. Prof. Dr. Anat Thapinta, Dean of Faculty of Science and Technology, attended the annual meeting in regard to the quality assessment outcome of the university for the year 2017. Approaches to further improve the internal education quality of the university were discussed among the management board members.