หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-10-17 15:01:53วันที่ 11 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560  ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป