หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-09-11 18:25:55


วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 26109 อาคาร 26 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารคณะ ครั้งที่ 8/2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ   ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมในการประชุม ซึ่งการประชุมมี เรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้  แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 7/2561 เรื่องนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ การปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2561-2564 และการเตรียมความพร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 เป็นต้น