หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-07-28 09:29:45

สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ ยศเมธากุล (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนิตย์   ชอบบุญ (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  เนียมแสวง(กรรมการ) นายอิทธิเชษฐ์  กาฬสุวรรณ (เลขานุการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2564 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป รูปแบบการตรวจประเมิน On-site และ Online แบบผสมผสาน