หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าพัฒนางานวิจัยร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าพัฒนางานวิจัยร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-07-11 16:45:07


เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา (คณบดี) อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ (ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์) อาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ (หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์) และรองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ได้เดินทางไปหารือและนำเสนอข้อเสนอเชิงหลักการงานวิจัยแก่ฝ่ายเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร ต. 053 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมี คุณวิมลรัตน์  จันทเขต ผู้อำนวยการฝ่ายเคมี คุณรื่นฤดี ประชาศรี หัวหน้ากองเคมีวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเคมี ให้การต้อนรับและหารือการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ผลการหารือทางฝ่ายเคมีมีความสนใจในงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุดตรวจต้นแบบสำหรับการตรวจหาเชื้อลีจิโอเนลลาจากสิ่งแวดล้อม” ของ อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแคลเซียมไอออนเซนเซอร์ที่มีความจำเพาะเพื่อตรวจวัดน้ำในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์  งานวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดลำพูน” ของรองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ และงานวิจัยเรื่อง “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื่อถ่ายทอดทักษะองค์ความรู้และสร้างทัศนคติที่ดีสู่เยาวชนเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา” ของอาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ โดยทุกงานวิจัยทางอาจารย์จะพัฒนาข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์เพื่อส่งไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อขออนุมัติงบประมาณต่อไป นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางเคมีของฝ่ายเคมี และหารือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยในหัวข้ออื่น ๆ และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อจัดอบรมร่วมกัน