หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาชีววิทยา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาชีววิทยา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-07-11 18:09:54


วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรียานนท์(กรรมการ) ผศ.เสาวนิตย์ ชอบบุญ (กรรมการ)  และ นายอิทธิเชษฐ์ กาฬสุวรรณ (เลขานุการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2561 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป