หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-11 14:57:09


วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารคณะ ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีหัวข้อในการประชุม อาทิ โครงการจัดประชุมวิชาการโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความก้าวหน้าในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ความก้าวหน้าในการจัดทำวารสาร SSSTJ ความคืบหน้าในการปรับปรุงอาคารสถานที่ และการรายงานรายรับ รายจ่าย บัญชีเงินรายได้ของคณะ เป็นต้น