หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาเคมีเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาเคมีเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-07-11 16:24:03


วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน นำโดย อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  พัฒนาประทีป จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประธานกรรมการ)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล  วุฒิกนกกาญจน์  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (กรรมการ)  อาจารย์อิริยา ผ่องพิทยา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (กรรมการ) และ อาจารย์จิรวัฒน์  สุดสวาท (เลขานุการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2560 เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรต่อไป