หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมหารือกิจกรรมการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลบางแค ร่วมกับ นายก อบต.ตำบลบางแค และ ปลัด อบต.ตำบลบางแค
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมหารือกิจกรรมการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลบางแค ร่วมกับ นายก อบต.ตำบลบางแค และ ปลัด อบต.ตำบลบางแค

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-03-17 14:23:17


วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมหารือร่วมกับ นายสมศักดิ์ แย้มแป๋ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค และ นางสาวสุภีรัตน์ ปลั่งเจริญผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เพื่อร่วมจัดกิจกรรมการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการจัดการน้ำในพื้นที่ จัดเป็นกลุ่มการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และกลุ่มการตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเองตามแนวทางพระราชดำริฯ