หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่หารือร่วมกับประธานศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการน้ำ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่หารือร่วมกับประธานศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการน้ำ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-03-17 15:07:39


วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมหารือร่วมกับ ผู้ใหญ่ชงค์ ประธานศูนย์ฯ ในการจัดกิจกรรมลงพื้นที่อบรมให้ความรู้ด้านการจัดการน้ำ เพื่อให้เกิดแนวทางการพึ่งพาตนเองตามแนวทางพระราชดำริฯ