หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่โครงการจัดการความรู้ทางวิชาการ(KM) การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่โครงการจัดการความรู้ทางวิชาการ(KM) การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-11 16:28:26


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตัวแทนอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางลงพื้นที่เข้าศึกษาตามโครงการการจัดการความรู้ทางวิชาการ(KM) การปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาเกี่ยวกับการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมโค อีกทั้งหารือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกันในอนาคต อีกด้วย