หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-01-11 18:13:20


วันที่ 10 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคระกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา อาทิ จำนวนนักศึกษาในปัจจุบันและความก้าวหน้าของนักศึกษา ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2562 การศึกษาดูงานของนักศึกษา การจัดกิจกรรม Work shop และการจัดการงบประมาณหลักสูตร เป็นต้น