หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯเข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯเข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-10-25 17:31:22


วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศัย โทวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหาร   อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์  และ ตัวแทนคณาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา จอมศรี  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   อาจารย์ ดร.ธนิดา ฉั่วเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  อาจารย์นันท์ยง เฟื่องขจรฟุ้ง หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี ได้เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) เพื่อพุดคุยเกี่ยวกับทิศทางและผลของการดำเนินงานของหน่วยงานตามพันธกิจของคณะที่ตอบสนองตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป