หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบทุน ผลักดันนักศึกษา ฝึกอบรมภาคฤดูร้อนในต่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ กับ Kazan Federal University สหพันธรัฐรัสเซีย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบทุน ผลักดันนักศึกษา ฝึกอบรมภาคฤดูร้อนในต่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ กับ Kazan Federal University สหพันธรัฐรัสเซีย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-07-11 10:08:10


วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเดินทางไปฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ Kazan Federal University สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปี 2561  ทั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ฯ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา จึงเปิดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งสเริมทักษะของนักศึกษาให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้านวิชาการของตนเอง การเรียนรู้เพิ่มเติมกับอาจารย์ชาวต่างชาติ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ในการร่วมมือทางวิชาการร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเพื่อความยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย

 

          โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนในครั้งนี้ มีจำนวน 10 คน ดังนี้

1. นายนิโรธ                อ้อมนอก                      สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

2. นางสาวตะวัน           ตามสมัย                      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. นางสาวสุชานาฏ        ปานเดย์                      สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

4. นายสรรเพชญ           แจ้งกลิ่น                    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

5. นายฉัตรมงคล           สมุทรเขต                    สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

6. นางสาวยุวดี             เรืองประพันธ์                สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

7. นางสาวอังคณา         เจริญพร                     สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

8. นายณัฐดนัย             ภาณุรัตน์                    สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

9. นายจิรัฐติกาล           ปี่ทอง                        สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

10. นายสงบ                ศิริรักษ์                       สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์