หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-07-10 13:37:45


      วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ประธานกรรมการ)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  ม่วงชู จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กรรมการ)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์  จิตมนัส จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (กรรมการ) และ นางสาวเมลานี  อุระสนิท จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลขานุการ)  ทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2560 เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรในรอบต่อไป