หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-24 13:12:30

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา

     วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รศ.ยุวดี รอดจากภัย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ตัวแทนอาจารย์ นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษ หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีลงนาม การทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานให้เกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยเพื่อนำไปบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้จัดพิธีลงนามดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet