หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมฝ่ายแผนพัสดุและการเงิน
ประชุมฝ่ายแผนพัสดุและการเงิน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-09 18:17:10


เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ โดย อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมฝ่ายแผน พัสดุและการเงิน ทั้งนี้ เพื่อติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินรอบ 1 เดือน งบประมาณรายได้สาขาวิชา,ศูนย์วิทยาศาสตร์ รอบ 1 เดือน การติดตามผล ก.พ.ร. รอบ 1 เดือน การจัดทำฐานข้อมูลพัสดุคณะและเลขครุภัณฑ์  และการติดตามการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับหลักสูตร รอบ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2561 อีกทั้งเพื่อหารือเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค การเบิกจ่าย และการขออนุมัติโครงการต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา อีกด้วย