หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ (Presidential Round Table Meeting)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ (Presidential Round Table Meeting)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-09 18:26:42


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างเวลา 13.30-15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมโต๊ะกลม (Presidential Round Table Meeting) ร่วมกับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 15 สถาบัน จากภูมิภาคต่างๆทั้งในเอเชีย (มาเลเซีย,เมียนมาร์,สิงคโปร์,เกาหลี,ญี่ปุ่น,,,สาธารณรัฐประชาชนจีนและไต้หวัน) , ยุโรป (ตุรกีและสวิสเซอร์แลนด์), ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา โดยมี การหารือในประเด็นความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ใน 2 ประเด็นหลักๆ คือ Current academic collaboration and challenges และToward a sustainable collaboration in the future : options and opportunities ทั้งนี้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการที่จะกระตุ้นให้นักศึกษาต่างชาติจากสถาบันต่างๆ ดังกล่าว เดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นสว่นหนึ่งในการยกระดับความเป็นสากลและตอบสนองการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (QS World Ranking) ตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย อีกด้วย