หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาเคมี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาเคมี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-07-09 14:36:09


วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป (ประธานกรรมการ) ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล (กรรมการ)  อาจารย์อิริยา ผ่องพิทยา (กรรมการ)  และ อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท (เลขานุการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2561 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป