หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-07-10 13:35:18


   วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งสืบเนื่องจากการประชุม ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้หารือแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร และมีแนวคิดที่จะเปิดหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาในเรื่องดังกล่าว โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางในการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหารือการดำเนินงานร่วมกัน