หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เดินทางไปศึกษาดูงาน Chia Nan University of Pharmacy and Science ประเทศไต้หวัน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เดินทางไปศึกษาดูงาน Chia Nan University of Pharmacy and Science ประเทศไต้หวัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-07-10 13:28:04


   วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ณ Chia Nan University of Pharmacy and Science ประเทศไต้หวัน  ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากอธิการบดี Prof. Dr. Hong-Chu Chen คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาที่ยั่งยืน Prof. Dr. Meng - Wei Wan  และทีมผู้บริหารคณาจารย์ จากภาควิชา Environmental Engineering and Science, Natural Resources Management  ทั้งนี้คณาจารย์และนักศึกษา ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันด้านการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน พร้อมทั้งได้ร่วมนิเทศก์นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับทุนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 2 คน คือ นางสาวจิราภรณ์ แสงสร้อย และนางสาวจิตานุช บุญศรี  ซึ่งจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพถึงวันที่ิ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นี้