หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-07-10 11:43:53


      วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน นำโดย อาจารย์ ดร.สมคิด  สุทธิธารธวัช จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ประธานกรรมการ) อาจารย์ยุพิน  พวกยะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (กรรมการ)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร  แก้วมั่น จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กรรมการ) และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นางสาวพิลาวรรณ กองทองนอก (เลขานุการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2560 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรต่อไป