หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดสัมมนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดสัมมนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-05-18 16:22:48

ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดสัมมนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา  ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  แนวทางการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการในการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 เวลา 09.00 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา และได้รับเกียรติจาก คุณภัทรภร ธนะภาวริศ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นวิทยากร การจัดสัมมนาในวันนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความสนใจจะยกระดับของห้องปฏิบัติการในการเข้าสู่มาตรฐานสากล โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 150 คน ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์มีแผนในการจัดอบรมเพื่อบริการวิชาการให้หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ ระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 อีกหลายหลักสูตร