หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเผยแพร่วารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเผยแพร่วารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-04-24 14:14:07


วันที่ 9 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเผยแพร่วารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา ฉบับเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 3/2561 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมีเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ การจัดทำรูปเล่มวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (Vol.4 No.2,July 2017)  เดือนมกราคม 2561 (Vol.5 No.1,Jan 2018) และเดือนกรกฎาคม 2561 (Vol.5 No.2, July 2018) และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ แผนผังการพิจารณาบทความวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา การปรับปรุงรูปแบบหน้าปกและขนาดของรูปเล่มวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนัน และหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ