หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมการปรับปรุงเว็บไซต์ระดับสาขาวิชา เพื่อเร่งผลักดันการพัฒนาเว็บไซต์ มุ่งสู่การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมการปรับปรุงเว็บไซต์ระดับสาขาวิชา เพื่อเร่งผลักดันการพัฒนาเว็บไซต์ มุ่งสู่การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-14 09:41:03


วันที่ 9 มีนาคม 2561 งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการปรับปรุงเว็บไซต์ระดับสาขาวิชา ให้กับ ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาช่วยงาน จากทุกสาขาวิชา เพื่อผลักดันการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักทั้งในองค์กรและภายนอกองค์กร และสามารถให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สาขาวิชา เพิ่มช่องทางในการติดต่อประสานงานและสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์กรภายนอก ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับคณะจนถึงระดับสาขาวิชา โดยมี นายอัครเดช สินแต่ง บุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย