หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการ ทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการ ทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-02-26 16:02:43

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์  ได้จัดอบรมหลักสูตร  “ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื่องข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO / IEC 17025  อันจะมีประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก คุณภัทรภร ธนะภาวริศ ผู้เชี่ยวชาญระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025  ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยาย และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาชีวจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้มีนักศึกษาผ่านการอบรม ทั้งหมดกว่า 200 คน