หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-01-09 17:20:30


วันที่ 9 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารคณะฯ ครั้งที่ 1/2562 ทั้งนี้ประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้มีหัวข้อการประชุม ดังนี้ การรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ โครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน  ความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2562, การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในประเทศกับ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด, โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนหนังสือราชการและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง, โครงการจัดประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (Mini Conference 2019)  เป็นต้น