หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-01-19 15:50:43เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม โดยมีหัวข้อการประชุม อาทิ สรุปรายรับรายจ่ายการจัดทำโครงการประชุมวิชาการและการอบรม การจัดทำแผนการจัดหารายได้ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการให้ทุนการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ การจัดทำโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2561 และการปรับปรุงเว็บไซด์ภาษาอังกฤษ (ระดับคณะและระดับสาขา) เป็นต้น