หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือแนวทางการทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับ ARSA Productions.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือแนวทางการทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับ ARSA Productions.

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-09-24 13:43:51

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือแนวทางการทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับ ARSA Productions.


            วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อุยพาณิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ และ อาจารย์ภาชาญา เชี่ยวชาญ หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมประชุมหารือกับ รองศาสราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด ประธานกรรมการ ARSA Productions ถึงแนวทางการจัดทำบันทึกความเข้าใจ และการทำโครงการ/กิจกรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรร่วมกัน